საავტორო უფლებები

ონლაინ და ბეჭდური გამოცემების შინაარსზე საავტორო უფლებებს ფლობს გამომცემლობა ინდიგო.

ვებგვერდის შინაარსის გამოყენება შესაძლოა მხოლოდ არა-კომერციული, პერსონალური მიზნებისთვის.

სხვა შემთხვევაში, არავის აქვს უფლება მიითვისოს, შეინახოს, ეთერში გაუშვას, დაბეჭდოს, ან გაავრცელოს ინდიგოს შინაარსი, რედაქციის წერილობითი ნებართვის გარეშე.